ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Считаме, че гарантирането на правото на защита на личните данни е основен ангажимент на fitlinе.bg, поради което влагаме всички необходими средства и усилия, да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 216/679 . Един от основните принципи на Регламент (ЕС) 216/679 и прозрачността, то ние сме изготвили Политиката за поверителност, чрез която искаме да ви информираме за начина по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни. В случай на промени в законовите рамки, касаещи защитата на личните данни, ние ще актуализираме настоящата Политика за поверителност, поради което любезно ви молим, периодично да проверявате съдържанието й на сайта.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от магазин Fitline.bg е „ГАЯ ФИТ“ЕООД, ЕИК: 204985914 със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Васил Левски 120, ет. 1, ап. 4.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: contact@fitline.bg и телефон 0888 702 953.
Видове лични данни, които обработваме:
Събираме Вашите лични данни, директно от Вас, при регистрация за он-лайн поръчка в сайта fitline.bg. Когато правите он-лайн поръчка в сайта fitline.bg вие сключвате неформален договор от разстояние с Администраторът при приложение на Общите условия.
Данните които събираме и обработваме са:
• Лично и фамилно име на лицето правещо поръчката.
• Адрес за доставка: държава, град, пощенски код, адрес.
• Телефон за доставка.
• Данни за издаване на фактура
• Начин на доставка.
• Начин на плащане.
• Номер на поръчка.
• Сума за плащане.
• Статус на плащане.
• Статус на доставка.

Не събираме и не обработваме чувствителни данни, включени в специалните категории лични данни съгласно Регламент (ЕС) 216/679.

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия, съгласно настоящата Политика за поверителност. При оттегляне на съгласието, обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Как защитаваме личните Ви данни?
Ние се стремим да пазим качествено Вашите лични данни. Прилагаме възможно най-добрите технологични и организационни мерки в опазването им. Въпреки това осъзнаваме, че няма система, която да гарантира 100% сигурността. В случай на съмнение относно пробив в сигурността на защита на личните Ви данни, моля свържете се с нас на посочените телефон и/или е-майл адрес в настоящата Политика за поверителност.

На кого изпращаме Вашите лични данни?
Споделяме данните, събрани от потребителите на fitline.bg, с други администратори на лични данни, предоставящи:
• Услуги за статистика и анализ на посещенията в сайта.
• Маркетингови услуги.
• Услуги в групата на социалните мрежи.
• Куриерски услуги.
• Разплащателни услуги /банки, PayPal, EasyPay и други/.
• Подизпълнители и доставчици.
• Счетоводни и правни услуги.
• Държавни органи и институции на база законови изисквания.

Вашите права във връзка с личните ви данни:
1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка: Имате право по всяко време да поискате информация относно личните Ви данни, които ние съхраняваме. Можете да се свържете с нас въз основа на писмено искане, като удостоверите Вашата самоличност.
2. Право на коригиране на неточни лични данни: имате право да поискате да коригираме Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително и с допълване на непълни лични данни. Това можете да направите, през вашия профил или като се обърнете с писмено искане към нас, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните ситуации:
• При отпадане на необходимост от обработка.
• При оттегляне на съгласието, когато обработването е на база на съгласие.
• Законово задължение за изтриване.
Правото на изтриване не е абсолютно право и може да не бъде уважено, поради законови пречки.
4. Право на ограничаване на обработването, когато:
• Се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или
• Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване, или
• При необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Вашите правни претенции, или
• Е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
• Предоставяме данните директно на Вас, или
• При искане от Ваша страна и техническа възможност данните да се предоставят на друг администратор по Ваш избор.
6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания затова, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия.
7. Право да възразите срещу директния маркетинг: имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
8. Право на жалба до надзорен орган.
Гореописаните права се упражняват във писмена форма, изпратена до Администратора. Отговор на Вашето запитване, ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото ви искане.